Pháp điển Net - Nghị định số 20/2018/NĐ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn hoá chất Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 20/2018/NĐ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn hoá chất Việt Nam 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
20/2018/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
05/02/2018 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn hoá chất Việt Nam 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
05/02/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
83 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
190/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Chính phủ
Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software