Pháp điển Net - Nghị định số 18/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 18/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
18/2018/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
02/02/2018 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
02/02/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
37/2008/NĐ-CP 01/04/2008 Chính phủ
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software