Pháp điển Net - Nghị định số 16/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 16/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
16/2018/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
02/02/2018 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/04/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
146/2013/NĐ-CP 30/10/2013 Chính phủ
Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software