Pháp điển Net - Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
15/2018/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
02/02/2018 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
02/02/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
59 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
55/2010/QH12 17/06/2010 Quốc hội
Về an toàn thực phẩm

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
13/2014/TTLT-BYT-B... 09/04/2014 Bộ Y tế; Bộ Nông ...
Về việc hướng dẫn việcphân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
38/2012/NĐ-CP 25/04/2012 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software