Pháp điển Net - Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
08/2018/TT-BTC 
Ngaybanhanh
25/01/2018 
Coquanbanhanh
Bộ Tài chính 
Trichyeu
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/03/2018 
Nguoiky
Vũ Thị Mai 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
170/2016/TT-BTC 26/10/2016 Bộ Tài chính
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software