Pháp điển Net - Thông tư số 01/2018/TT-NHNN ngày 26/01/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 01/2018/TT-NHNN ngày 26/01/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
01/2018/TT-NHNN 
Ngaybanhanh
26/01/2018 
Coquanbanhanh
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
Trichyeu
Về việc quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/01/2018 
Nguoiky
Nguyễn Thị Hồng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
47/2010/QH12 16/06/2010 Quốc hội
Về các tổ chức tín dụng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
06/2012/TT-NHNN 16/03/2012 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software