Pháp điển Net - Thông tư số 06/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 06/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
06/2018/TT-BTC 
Ngaybanhanh
24/01/2018 
Coquanbanhanh
Bộ Tài chính 
Trichyeu
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/03/2018 
Nguoiky
Huỳnh Quang Hải 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
11 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software