Pháp điển Net - Thông tư số 49/2017/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế về việc quy định về hoạt động y tế từ xa
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                      Bộ Y Tế                                  CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 49/2017/TT-BYT  

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 THÔNG TƯ

quy định về hoạt động y tế từ xa

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về hoạt động y tế từ xa.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về hoạt động y tế từ xa, bao gồm: Tư vấn y tế từ xa; hội chẩn tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa; hội chẩn tư vấn chẩn đoán hình ảnh từ xa; hội chẩn tư vấn giải phẫu bệnh từ xa; hội chẩn tư vấn phẫu thuật từ xa và đào tạo chuyển giao kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ sở y tế và cơ quan, tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có liên quan đến việc hoạt động y tế từ xa trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài khi kết nối hoạt động y tế từ xa với cơ sở y tế ở Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Nơi nhận:

- Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp;

- Cục CNTT, Bộ Y tế;

-...

- Lưu: VT,...      

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/02/2018 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software