Pháp điển Net - Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
14/2018/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
23/01/2018 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
23/01/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
14 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
52/2015/QĐ-TTg 20/10/2015 Thủ tướng Chính phủ
Về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software