Pháp điển Net - Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
12/2018/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
23/01/2018 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/03/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
22 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
01/2015/NĐ-CP 02/01/2015 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software