Pháp điển Net - Thông tư số 04/2018/TT-BGTVT ngày 23/01/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 04/2018/TT-BGTVT ngày 23/01/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
04/2018/TT-BGTVT 
Ngaybanhanh
23/01/2018 
Coquanbanhanh
Bộ Giao thông Vận tải 
Trichyeu
Về việc quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/04/2018 
Nguoiky
Lê Đình Thọ 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
39 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
38/2014/TT-BGTVT 05/09/2014 Bộ Giao thông - Vận tải
Về việc quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software