Pháp điển Net - Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
13/2018/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
23/01/2018 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
17 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
104/2016/QH13 06/04/2016 Quốc hội
Về tiếp cận thông tin

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software