Pháp điển Net - Nghị định số 11/2018/NĐ-CP ngày 16/01/2018 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 11/2018/NĐ-CP ngày 16/01/2018 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
11/2018/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
16/01/2018 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/01/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
65 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software