Pháp điển Net - Công văn số 8500/TCHQ-TXNK ngày 28/12/2017 của Tổng cục Hải quan về Tiêu chí phân biệt thiết bị gia dụng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

         TổNG CụC HảI QUAN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 8500/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

V/v tiêu chí phân biệt "thiết bị gia dụng"

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 13217/HQHP-TXNK ngày 16/10/2017 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc vướng mắc liên quan đến tiêu chí xác định mặt hàng là "thiết bị gia dụng". Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT- BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

1. Tham khảo khái niệm "thiết bị gia dụng" tại Chú giải Chi tiết HS 2012 nhóm 85.09:

Nhóm này bao gồm một số, các thiết bị điện gia dụng được tích hợp động cơ điện. Thuật ngữ "thiết bị gia dụng" trong nhóm này có nghĩa là các thiết bị thường được sử dụng trong gia đình. Các thiết bị này có thể xác định, tùy theo từng loại, theo một hay nhiều chức năng đặc trưng như kích thước tổng thể, thiết kế, công suất, thể tích. Tiêu chuẩn để đánh giá các đặc trưng này là các thiết bị trong nhóm này phải hoạt động ở mức không vượt quá nhu cầu sử dụng trong gia đình.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
28/12/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software