Pháp điển Net - Công văn số 8517/TCHQ-TXNK ngày 29/12/2017 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện mục lục ngân sách
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                            CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

         TổNG CụC HảI QUAN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 8517/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

V/v hướng dẫn thực hiện mục lục ngân sách

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thực hiện Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước được áp dụng từ 01/01/2018, Tổng cục Hải quan thông báo Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước (tiểu mục) tương ứng với từng khoản thu của cơ quan hải quan như sau:

 

Mã số mục

Mã số tiểu mục

Tên gọi

Ghi chú

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

                                                                                   TL. TổNG CụC TRƯởNG                               KT. CụC TRƯởNG CụC THUế XNK                                           PHó CụC TRƯởNG

                                                                                          Trịnh Mạc Linh

 

 

________________________________________

[1] Khoản thu khi chuyển nộp NSNN ghi rõ mã cơ quan thu là cơ quan hải quan, Mã chương 018

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/12/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software