Pháp điển Net - Công văn số 83649/CT-TTHT ngày 29/12/2017 của Cục thuế thành phố Hà Nội về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

              TổNG CụC THUế                          CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

         CụC THUế TP. Hà NộI                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 83649/CT-TTHT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

V/v hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.

Kính gửi:   - Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

- Ông Lưu Tiến Dũng

Địa chỉ: P1805, Tầng 18, Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Trả lời công văn số 0712/2017/CV-LTD ngày 08/12/2017 của ông Lưu Tiến Dũng và công văn số 13/201/-DTSVN ngày 11/12/2017 của Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam hỏi về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, quy định về giảm trừ gia cảnh:

"...c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

...d) Người phụ thuộc bao gồm:

..d.3) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Căn cứ quy định trên, trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là mẹ vợ ngoài độ tuổi lao động và có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 01 (một) triệu đồng thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc gồm: Bản chụp Chứng minh nhân dân, Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), giấy khai sinh.

Trường hợp ông Lưu Tiến Dũng đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là mẹ vợ ngoài độ tuổi lao động từ tháng 12/2017 thì không bắt buộc phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi người phụ thuộc đang cư trú.

Người nộp thuế được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Người nộp thuế phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc người phụ thuộc không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không quá 01 (một) triệu đồng.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam và ông Lưu Tiến Dũng được biết và thực hiện./.

                                                                                        KT. CụC TRƯởNG                                    PHó CụC TRƯởNG

                                                                                                 Mai Sơn

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/12/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software