Pháp điển Net - Công văn số 83648/CT-TTHT ngày 29/12/2017 của Cục thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế TNCN, TNDN đối với quà tặng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

              TổNG CụC THUế                          CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

         CụC THUế TP. Hà NộI                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 83648/CT-TTHT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

V/v chính sách thuế TNCN, TNDN đối với quà tặng

Kính gửi: Công ty TNHH Cốc Cốc

(Địa chỉ: P.1202 Tòa nhà HITTC, Số 185 Giảng Võ, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP.Hà Nội)

MST: 0102963440

Trả lời công văn số 12/2017/CV-CC đề ngày 12/12/2017 của Công ty TNHH Cốc Cốc hỏi về chính sách thuế TNCN, TNDN đối với quà tặng kèm theo Phiếu chuyển số 1152/PC-TCT ngày 14/12/2017, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 10 Điều 3 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế:

"10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng."

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

"Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Trường hợp các cá nhân không phải là người lao động trong công ty được công ty tặng quà bằng tiền, hiện vật (không thuộc khoản thu nhập chịu thuế từ quà tặng theo quy định tại Khoản 10 Điều 3 Luật thuế TNCN) thì không phải kê khai, nộp thuế TNCN đối với quà tặng này.

2. Về thuế TNDN:

Công ty không được tính vào chi phí được trừ đối với các khoản chi không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động theo hướng dẫn tại điểm 2.30 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Cốc Cốc được biết và thực hiện./.

                                                                                        KT. CụC TRƯởNG                                    PHó CụC TRƯởNG

                                                                                                 Mai Sơn

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/12/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software