Pháp điển Net - Công văn số 83647/CT-TTHT ngày 29/12/2017 của Cục thuế thành phố Hà Nội về dự án đầu tư mở rộng không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư của Công ty TNHH Enplas (Việt Nam)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

              TổNG CụC THUế                          CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

         CụC THUế TP. Hà NộI                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 83647/CT-TTHT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

V/v dự án đầu tư mở rộng không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư của Công ty TNHH Enplas (Việt Nam)

Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

(Địa chỉ: Tòa nhà CC02, Khu đô thị Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 20171005 ngày 05/10/2017 của Công ty TNHH Enplas (Việt Nam) nêu vướng mắc về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng nhưng chưa thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, cụ thể như sau:

"Enplas Việt Nam hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 012043000145 ngày 31/7/2008 (đăng ký lại từ Giấy phép đầu tư số 80/GP-KCN-HN ngày 3/8/2005). Giấy chứng nhận đầu tư của công ty chúng tôi được điều chỉnh hơn (4) lần, lần điều chỉnh cuối cùng là ngày 30/6/2015.

...Do hoạt động hiệu quả, năm 2015, chúng tôi nhận được quyết định mở rộng quy mô sản xuất số MA55-07-049 ngày 08/07/2015 từ Tập đoàn. Nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất được lấy từ lợi nhuận sau thuế Công ty chúng tôi tiến hành cải tạo nhà xưởng tại lô K3, mua mới tài sản cố định và mở rộng thêm dây chuyền sản xuất sản phẩm Thấu kính tán sắc.

Hoạt động mở rộng sản xuất của chúng tôi bắt đầu từ tháng 07/2015...

...Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để phản ánh hoạt động đầu tư mở rộng nêu trên."

- Căn cứ Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

...4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

...b) Không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư;

..."

Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội giải quyết điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Enplas (Việt Nam) đối với hoạt động đầu tư mở rộng từ tháng 7/2015 nêu trên theo thẩm quyền và xử lý vi phạm đối với việc không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội gửi kèm công văn số 20171005 ngày 05/10/2017 của Công ty TNHH Enplas (Việt Nam)./.

                                                                                        KT. CụC TRƯởNG                                    PHó CụC TRƯởNG

                                                                                                 Mai Sơn

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/12/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software