Pháp điển Net - Công văn số 83272/CT-TTHT ngày 28/12/2017 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

              TổNG CụC THUế                          CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

          CụC THUế TP Hà NộI                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 83272/CT-TTHT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

V/v hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản.

Kính gửi: Công ty Cổ phần hạ tầng và Bất động sản Việt Nam

(Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội; MST: 0102799293)

Trả lời công văn số 01/CV/TCKT/0512 ngày 05/12/2017 của Công ty cổ phần hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là VIID) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

+ Tại Điều 8 quy định thời điểm xác định thuế GTGT như sau:

"Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

...

2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Là toàn bộ số tiền cho thuê tài sản của số năm trả tiền trước.

Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp lựa chọn phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền thuê bên thuê trả trước cho nhiều năm thì việc xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp từng ưu đãi thuế căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của số năm trả tiền trước chia (:) số năm bên thuê trả tiền trước.

Trường hợp, Công ty lựa chọn hạch toán doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ số tiền cho thuê tài sản của số năm trả tiền trước là phù hợp theo quy định tại điểm e Khoản 3 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị đơn vị cung cấp hồ sơ, tài liệu kèm theo và liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 6 để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty Cổ phần hạ tầng và Bất động sản Việt Nam được biết và thực hiện./.

                                                                                        KT. CụC TRƯởNG                                    PHó CụC TRƯởNG

                                                                                                 Mai Sơn

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
28/12/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software