Pháp điển Net - Công văn số 18/CT-TTHT ngày 02/01/2018 của Cục thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế TNCN
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                 Tổng cục thuế                                      cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

             Cục thuế TP hà nội                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 18/CT-TTHT

Hà Nội ngày 02 tháng 01 năm 2018

V/v chính sách thuế TNCN

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 1097/PC-TCT ngày 30/11/2017 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của độc giả Nguyễn Thị Hương ở Hà Nội do Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến (sau đây gọi là " Độc giả") hỏi về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân số 15/VBHN-VPQH ngày 12/11/2014 của Quốc hội quy định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm:

"Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thuế thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này:

...10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng."

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
02/01/2018 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software