Pháp điển Net - Công văn số 17/CT-TTHT ngày 02/01/2018 của Cục thuế thành phố Hà Nội về chi phí trả lương cho nhân viên nước ngoài được công ty mẹ phái cử sang Việt Nam làm việc
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

              TổNG CụC THUế                          CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

          CụC THUế TP Hà NộI                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 17/CT-TTHT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

V/v chi phí trả lương cho nhân viên nước ngoài được công ty mẹ phái cử sang Việt Nam làm việc

Kính gửi: Công ty TNHH Denso Việt Nam.

(Đ/c: Lô E1, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội)

MST: 0101210878

Trả lời công văn số 52/2017/CV/DMVN ngày 07/12/2017 của Công ty TNHH Denso Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, quy định:

"Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

"Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

...- Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với doanh nghiệp nước ngoài trong đó nêu rõ doanh nghiệp Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam thì tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do doanh nghiệp Việt Nam chi trả được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

..."

Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Công ty TNHH Denso Việt Nam, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn theo nguyên tắc như sau:

Trường hợp Công ty mẹ ở nước ngoài cử nhân viên sang Việt Nam giữ chức vụ quản lý, trong văn bản thỏa thuận giữa công ty mẹ ở nước ngoài và công ty tại Việt Nam có quy định công ty tại Việt Nam phải chịu các chi phí tiền lương và các chi phí khác có tính chất tiền lương, tiền công cho các nhân viên này trong thời gian công tác ở Việt Nam, giữa công ty tại Việt Nam và nhân viên được cử sang có ký kết thỏa thuận lao động theo quy định thì khoản chi trả tiền lương, các khoản chi trả khác có tính chất tiền lương, tiền công này do công ty tại Việt Nam chi trả được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện khoản chi được trừ quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Denso Việt Nam được biết và thực hiện./.

                                                                                        KT. CụC TRƯởNG                                    PHó CụC TRƯởNG

                                                                                                 Mai Sơn

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
02/01/2018 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software