Pháp điển Net - Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
33/2017/TT-BLĐTBXH 
Ngaybanhanh
29/12/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 
Trichyeu
Về việc hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/02/2018 
Nguoiky
Đào Hồng Lan 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
09/2013/TTLT-BLĐT... 10/06/2013 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ công tác xã hội công lập

  
 Thông tư
04/2011/TT-BLĐTBXH 25/02/2011 Bộ Lao động, ...
Về việc quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội

  
 Thông tư Liên tịch
32/2009/TTLT-BLĐT... 21/09/2009 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức cán bộ, nhân viên của cơ sở bảo trợ xã hội công lập

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software