Pháp điển Net - Quyết định số 2119/QĐ-TTg ngày 28/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và các quốc gia, địa bàn trọng điểm nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 2119/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

QUYếT ĐịNH

Về việc phê duyệt đề án định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa việt nam và các quốc gia, địa bàn trọng điểm nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2014;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và các quốc gia, địa bàn trọng điểm nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế (sau đây gọi tắt là Đề án), với nội dung chính như sau:

I. MụC TIÊU

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Y tế xây dựng kế hoạch, bố trí điều động trang thiết bị, nguồn nhân lực để triển khai việc tiếp nhận, đón các chuyến bay quốc tế thường lệ, không thường lệ đến cảng hàng không quốc tế mới hoặc cảng hàng không nội địa được phép tiếp nhận chuyến bay quốc tế (nơi chưa bố trí đủ lực lượng hải quan, công an cửa khẩu, kiểm dịch) khi có thông báo của Bộ Giao thông vận tải.

7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch hoán đổi ngày đi làm trong các đợt nghỉ lễ, Tết hàng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định trước 06 tháng so với thời điểm đợt nghỉ lễ, Tết.

8. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có cảng hàng không, sân bay xây dựng, công bố chính sách hỗ trợ các hãng hàng không khai thác đường bay mới đến địa phương mà không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước như giảm giá cho thuê địa điểm, quảng bá chuyến bay mới trên các báo, truyền hình địa phương, hỗ trợ hoạt động quảng bá ngoài trời...

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                             THủ TƯớNG

                                                                                       Nguyễn Xuân Phúc

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
28/12/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software