Pháp điển Net - Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
32/2017/TT-BCT 
Ngaybanhanh
28/12/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Công thương 
Trichyeu
Về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
28/12/2017 
Nguoiky
Đỗ Thắng Hải 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
113/2017/NĐ-CP 09/10/2017 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hoá chất

  
 Luật
06/2007/QH12 21/11/2007 Quốc hội
Về hóa chất

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
27/2016/TT-BCT 05/12/2016 Bộ Công thương
Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương

  
 Thông tư
04/2016/TT-BCT 06/06/2016 Bộ Công thương
Về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

  
 Thông tư
06/2015/TT-BCT 23/04/2015 Bộ Công thương
Về việc sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ Công thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

  
 Thông tư
42/2013/TT-BCT 31/12/2013 Bộ Công thương
Về việc quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
36/2014/TT-BCT 22/10/2014 Bộ Công thương
Về việc quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hoá chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hoá chất

  
 Thông tư
20/2013/TT-BCT 05/08/2013 Bộ Công thương
Về việc quy định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

  
 Thông tư
07/2013/TT-BCT 22/04/2013 Bộ Công thương
Về việc quy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp

  
 Thông tư
04/2012/TT-BCT 13/02/2012 Bộ Công thương
Về việc quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất

  
 Thông tư
40/2011/TT-BCT 14/11/2011 Bộ Công thương
Về việc quy định về khai báo hóa chất

  
 Thông tư
18/2011/TT-BCT 21/04/2011 Bộ Công thương
Về việc bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 26/06/2010 của Bộ Công thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

  
 Thông tư
28/2010/TT-BCT 28/06/2010 Bộ Công thương
Về việc quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá Chất

  
 Quyết định
40/2006/QĐ-BCN 01/12/2006 Bộ Công nghiệp
Về việc bổ sung Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BCN ngày 07/04/2006 của Bộ Công nghiệp về việc công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

  
 Thông tư
01/2006/TT-BCN 11/04/2006 Bộ Công nghiệp
Về việc hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software