Pháp điển Net - Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 (trực thuộc Tập đoàn Điện lực - Việt Nam)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 2100/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 QUYếT ĐịNH

Phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 3 (trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam)

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020”;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Bộ Tài chính hướng dẫn đối với chi phí tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhiệt điện Thủ Đức.

4. Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Phát điện 3 cho đến khi hoàn tất việc bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.

5. Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện 3 có trách nhiệm hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đối với Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 đến thời điểm Tổng công ty Phát điện 3 chính thức chuyển sang công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Tổng công ty Phát điện 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                          KT. THủ TƯớNG                          PHó THủ TƯớNG

                                                                                         Vương Đình Huệ

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
27/12/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software