Pháp điển Net - Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 2113/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

QUYếT ĐịNH

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 1
đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, thành phố Hà Nội

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 ngày 6 tháng 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 ngày 12 tháng 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và văn bản số 293/BC-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2017 về báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

3. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai Dự án.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                                          KT. THủ TƯớNG                          PHó THủ TƯớNG

                                                                                         Trịnh Đình Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
27/12/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software