Pháp điển Net - Nghị định số 148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 148/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

NGHị ĐịNH

Về điều lệ tổ chức và hoạt động của
 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và Nghị định số 147/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Chính phủ quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này.

2. Hội đồng thành viên SCIC báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này.

Chương X
ĐIềU KHOảN THI HàNH

Điều 78. Hiệu lực và phạm vi thi hành

1. Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của SCIC. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, các cá nhân và đơn vị trong SCIC chịu trách nhiệm thi hành Điều lệ này.

2. Các bộ ngành, địa phương liên quan thực hiện quản lý nhà nước đối với SCIC theo quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của SCIC của Chính phủ và quy định của pháp luật.

3. Các công ty con, công ty liên kết của SCIC căn cứ vào các quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của mình và Điều lệ này để xây dựng Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của mình trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc và các công ty con, công ty liên kết được xây dựng phù hợp với Điều lệ này và quy định của pháp luật có liên quan./

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/12/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
52 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
57/2014/NĐ-CP 16/06/2014 Chính phủ
Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software