Pháp điển Net - Quyết định số 2082/QĐ-TTg ngày 25/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 2082/QĐ-TTg ngày 25/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
2082/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
25/12/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/12/2017 
Nguoiky
Vũ Đức Đam 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software