Pháp điển Net - Quyết định số 2088/QĐ-TTg ngày 25/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 2088/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

QUYếT ĐịNH

Về việc công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I
trực thuộc tỉnh Bắc Ninh

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH ngày 25 tháng 5 năm 2016 của ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/12/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software