Pháp điển Net - Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2018 của HĐND thành phố Hà Nội khoá XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

         HộI ĐồNG NHÂN DÂN                      CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

           THàNH PHố Hà NộI                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số 24/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

NGHị QUYếT

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2018
của HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021

HộI ĐồNG NHÂN DÂN THàNH PHố Hà NộI
KHóA XV - Kỳ HọP THứ 5

(Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 06/12/2017)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Xét Tờ trình số 11/TTr-HĐND ngày 30/11/2017 của Thường trực HĐND Thành phố về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2018 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội,

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
05/12/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software