Pháp điển Net - Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khoá XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khoá XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
Cấp hiệu lực
Nghị quyết 
Mavb
23/NQ-HĐND 
Ngaybanhanh
05/12/2017 
Coquanbanhanh
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội 
Trichyeu
Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khoá XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
05/12/2017 
Nguoiky
Nguyễn Thị Bích Ngọc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software