Pháp điển Net - Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về việc bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

         HộI ĐồNG NHÂN DÂN                      CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

           THàNH PHố Hà NộI                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số 20/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

NGHị QUYếT

Về việc bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
 thành phố hà nội giai đoạn 2018-2020

HộI ĐồNG NHÂN DÂN THàNH PHố Hà NộI
KHóA XV, Kỳ HọP THứ 5

(Từ ngày 04/12 đến ngày 06/12/2017)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030;

Căn cứ Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 16/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020”;

Xét Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 20/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Kinh tế & Ngân sách HĐND Thành phố; Báo cáo giải trình tiếp thu số 346/BC-UBND ngày 01/12/2017 của UBND Thành phố; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu HĐND Thành phố tại kỳ họp.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Xây dựng kế hoạch cụ thể; hàng năm trình HĐND Thành phố quyết nghị dự toán ngân sách Thành phố cho công tác này đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và quy định của pháp luật; huy động nguồn kinh phí thực hiện mục tiêu kế hoạch, bảo đảm tài chính cho công tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 - 2020 của thành phố Hà Nội.

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn Thành phố biết và thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp tuyên truyền, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày ký./.

                                                                                               CHủ TịCH

                                                                                    Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
05/12/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software