Pháp điển Net - Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2018; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2018; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội 
Cấp hiệu lực
Nghị quyết 
Mavb
19/NQ-HĐND 
Ngaybanhanh
05/12/2017 
Coquanbanhanh
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội 
Trichyeu
Về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2018; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2018 
Nguoiky
Nguyễn Thị Bích Ngọc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
88 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software