Pháp điển Net - Thông tư số 29/2017/TT-BCT ngày 20/12/2017 của Bộ Công thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hoá lỏng mini
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 29/2017/TT-BCT ngày 20/12/2017 của Bộ Công thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hoá lỏng mini 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
29/2017/TT-BCT 
Ngaybanhanh
20/12/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Công thương 
Trichyeu
Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hoá lỏng mini 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2019 
Nguoiky
Trần Tuấn Anh 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
23 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software