Pháp điển Net - Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
31/2017/TT-BGDĐT 
Ngaybanhanh
18/12/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Trichyeu
Về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
02/02/2018 
Nguoiky
Nguyễn Thị Nghĩa 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software