Pháp điển Net - Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
144/2017/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
15/12/2017 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
11/2017/QH14 20/06/2017 Quốc hội
Về trợ giúp pháp lý

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
05/2012/NĐ-CP 02/02/2012 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
80/2015/NĐ-CP 17/09/2015 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

  
 Nghị định
14/2013/NĐ-CP 05/02/2013 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý

  
 Nghị định
07/2007/NĐ-CP 12/01/2007 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software