Pháp điển Net - Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 06/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Thủ Dầu Một là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Dương
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 1959/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

QUYếT ĐịNH

Về việc công nhận thành phố thủ dầu một là đô thị loại I
trực thuộc tỉnh Bình Dương

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH ngày 25 tháng 5 năm 2009 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/12/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software