Pháp điển Net - Thông tư số 298/2017/TT-BQP ngày 01/12/2017 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

             Bộ QUốC PHòNG                          CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 298/2017/TT-BQP

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

Căn cứ Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số chế độ phụ cấp, trợ cấp, bồi dưỡng, tiêu chuẩn vật chất, hậu cần đối với những người làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và một số chế độ, chính sách đối với những người liên quan; bảo đảm trang bị, phương tiện, vật tư, hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các Đội trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và các tổ chức được giao trực tiếp chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước theo quy định tại Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết gọn là Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg đã được sửa đổi, bổ sung).

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Ghi chú:

(1) Cấp trên trực tiếp;

(2) Tên UBND xã (phường, thị trấn) cấp Giấy giới thiệu;

(3) Đơn vị nơi thân nhân đến tìm mộ liệt sĩ;

(4) Chức danh người ký Giấy giới thiệu.

(Đơn vị nơi thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đến tìm mộ giữ lại Giấy giới thiệu và các giấy tờ kèm theo sau khi đã thực hiện hỗ trợ cho đối tượng để làm cơ sở thanh, quyết toán).

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/01/2018 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
16 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Quyết định
75/2013/QĐ-TTg 06/12/2013 Thủ tướng Chính phủ
Về việc quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software