Pháp điển Net - Thông tư số 298/2017/TT-BQP ngày 01/12/2017 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 298/2017/TT-BQP ngày 01/12/2017 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
298/2017/TT-BQP 
Ngaybanhanh
01/12/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Quốc phòng 
Trichyeu
Về việc hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/01/2018 
Nguoiky
Ngô Xuân Lịch 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
16 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Quyết định
75/2013/QĐ-TTg 06/12/2013 Thủ tướng Chính phủ
Về việc quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software