Pháp điển Net - Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
06/2017/TT-BKHĐT 
Ngaybanhanh
05/12/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
Trichyeu
Về việc quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/03/2018 
Nguoiky
Nguyễn Chí Dũng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
17 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software