Pháp điển Net - Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
37/2017/QĐ-UBND 
Ngaybanhanh
21/11/2017 
Coquanbanhanh
Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội 
Trichyeu
Về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/12/2017 
Nguoiky
Nguyễn Đức Chung 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
15 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
45/2013/QĐ-UBND 17/10/2013 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về hoạt động đo đạc bản đồ, sử dụng các sản phẩm đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND thành phố Hà Nội

  
 Quyết định
54/2010/QĐ-UBND 19/11/2010 Uỷ ban Nhân dân ...
Về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software