Pháp điển Net - Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           ủY BAN NHÂN DÂN                        CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

           THàNH PHố Hà NộI                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 37/2017/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

QUYếT ĐịNH

Ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội

ủY BAN NHÂN DÂN THàNH PHố Hà NộI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ; số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về bản đồ địa chính; số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015 quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ; số 48/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ; số 49/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc; số 63/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22/12/2015 quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000; số 71/2015/TT-BTNMT ngày 24/12/2015 quy định kỹ thuật đặt chụp ảnh viễn thám;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 11102/TTr-STNMT ngày 15/11/2016 và Văn bản số 6531/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 11/8/2017; đề nghị của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 2129/STP-VBPQ ngày 04/11/2016.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 


PHụ LụC 2
BảN Đồ HIệN TRạNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội)

Chủ đầu tư (hoặc Chủ sử dụng):

Mục đích sử dụng/đo đạc:

Địa điểm: Xã ... huyện ... , thành phố Hà Nội

(mẫu tham khảo)

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/12/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
15 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
45/2013/QĐ-UBND 17/10/2013 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về hoạt động đo đạc bản đồ, sử dụng các sản phẩm đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND thành phố Hà Nội

  
 Quyết định
54/2010/QĐ-UBND 19/11/2010 Uỷ ban Nhân dân ...
Về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software