Pháp điển Net - Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
49/2017/TT-BTNMT 
Ngaybanhanh
30/11/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Trichyeu
Về việc quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/01/2018 
Nguoiky
Nguyễn Linh Ngọc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
15 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software