Pháp điển Net - Thông tư số 126/2017/TT-BTC ngày 27/11/2017 của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 126/2017/TT-BTC ngày 27/11/2017 của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
126/2017/TT-BTC 
Ngaybanhanh
27/11/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Tài chính 
Trichyeu
Về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/01/2018 
Nguoiky
Trần Xuân Hà 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
33 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
79/2010/NĐ-CP 14/07/2010 Chính phủ
Về nghiệp vụ quản lý công nợ

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
53/2011/TT-BTC 27/04/2011 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software