Pháp điển Net - Thông báo số 35/2017/TB-LPQT ngày 29/06/2017 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
               Bộ NGOạI GIAO                           CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 35/2017/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017

THÔNG BáO

Về việc điều ước quốc tế có hiệu lực

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, ký tại Hà Nội ngày 17 tháng 10 năm 2016, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 8 năm 2017.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.

                                                                                          TL. Bộ TRƯởNG                                      KT. Vụ TRƯởNG                                                                                                                                    Vụ LUậT PHáP Và ĐIềU ƯớC QUốC Tế                                                                         PHó Vụ TRƯởNG

                                                                                            Lê Hải Triều


HIệP ĐịNH
GIữA
CHíNH PHủ NƯớC CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

 CHíNH PHủ NƯớC CộNG HòA CHI-LÊ
Về MIễN THị THựC CHO NGƯờI MANG Hộ CHIếU PHổ THÔNG

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê, sau đây gọi là “các Bên”;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/06/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
13 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software