Pháp điển Net - Thông báo số 36/2017/TB-LPQT ngày 18/07/2017 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - Hiệp định gữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà hội giáo I-ran về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
               Bộ NGOạI GIAO                           CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 36/2017/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2017

THÔNG BáO

Về việc điều ước quốc tế có hiệu lực

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hồi giáo I-ran về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ, ký tại Hà Nội ngày 06 tháng 10 năm 2016, sẽ có hiệu lực từ ngày 21 tháng 7 năm 2017.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.

                                                                                          TL. Bộ TRƯởNG                                      Vụ TRƯởNG                                                                                                                           Vụ LUậT PHáP Và ĐIềU ƯớC QUốC Tế

                                                                                        Lê Thị Tuyết Mai


HIệP ĐịNH
GIữA CHíNH PHủ NƯớC CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

CHíNH PHủ NƯớC CộNG HòA HồI GIáO I-RAN Về MIễN THị THựC CHO NGƯờI MANG Hộ CHIếU CÔNG Vụ

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa hồi giáo I-ran, sau đây gọi là "các Bên”,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/07/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
13 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software