Pháp điển Net - Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 
Cấp hiệu lực
Nghị quyết 
Mavb
126/NQ-CP 
Ngaybanhanh
29/11/2017 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/11/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
22 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software