Pháp điển Net - Thông báo số 5720/TB-KBNN ngày 30/11/2017 của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2017
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông báo số 5720/TB-KBNN ngày 30/11/2017 của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2017 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
5720/TB-KBNN 
Ngaybanhanh
30/11/2017 
Coquanbanhanh
Kho bạc Nhà nước 
Trichyeu
Về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2017 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/11/2017 
Nguoiky
Nguyễn Quang Vinh 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software