Pháp điển Net - Công văn số 5502/TCT-TNCN ngày 29/11/2017 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                            CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

              TổNG CụC THUế                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 5502/TCT-TNCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

V/v: chính sách thuế đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài

Kính gửi    Công ty cổ phần xây dựng FLC FAROS

MST: 0105167581

Trụ sở chính: Số 265 Cầu Giấy - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 195/CV-FLCFAROS ngày 24/10/2017 của Công ty cổ phần xây dựng FLC FAROS đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2547/TCT-TNCN ngày 12/06/2017 gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn cụ thể chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài. (Đính kèm bản phô tô công văn 2547/TCT-TNCN)

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/11/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software