Pháp điển Net - Công văn số 5477/TCT-CS ngày 28/11/2017 của Tổng cục Thuế về hoá đơn
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

              TổNG CụC THUế                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số 5477/TCT-CS

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

V/v hóa đơn

Kính gửi: Công ty TNHH Sao Sáng

(Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Hải Phòng Tower, số 32 Trần Phú, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

MST: 0200288593)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 36/2017/CV-SS ngày 27/06/2017 của Công ty TNHH Sao Sáng về chính sách thuế. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 16, Điều 17 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và một số trường hợp hàng hóa được coi như xuất khẩu.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
28/11/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software