Pháp điển Net - Công văn số 7821/TCHQ-CNTT ngày 29/11/2017 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường không
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                 Bộ TàI CHíNH                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

         TổNG CụC HảI QUAN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 7821/TCHQ-CNTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

V/v triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường không

Kính gửi:   - Văn phòng, Cục An ninh cửa khẩu, Cục Xuất nhập cảnh (Bộ Công an);

- Cục Hàng không dân dụng, Trung tâm CNTT (Bộ Giao thông vận tải);

- Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn);

- Cục Y tế dự phòng, Cục CNTT (Bộ Y tế).

Để triển khai Quyết định 43/2017/QĐ-TTg ngày 26/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28/9/2017 và ngày 16/11/2017, Tổng cục Hải quan đã tổ chức các buổi làm việc với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải (Cục Hàng không dân dụng, Trung tâm CNTT), Bộ Công an (Cục An ninh cửa khẩu, Cục Xuất nhập cảnh), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y), Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) tại trụ sở Tổng cục Hải quan. Trong các cuộc họp, đại diện các đơn vị đã trao đổi về công tác chuẩn bị cũng như các khó khăn vướng mắc tồn tại liên quan đến triển khai Quyết định 43/2017/QĐ-TTg Trên cơ sở các ý kiến tham gia, thảo luận của các đơn vị, Tổng cục Hải quan thông báo các nội dung thống nhất tại các cuộc họp như sau:

- Trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an sẽ tăng cường phối hợp với Bộ Tài chính để triển khai phương án kết nối hệ thống với Cổng thông tin một cửa quốc gia để thực Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không theo đúng quy định tại Quyết định 43/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Y tế thống nhất sẽ thực hiện việc tiếp nhận, khai thác thông tin liên quan đến tàu bay, hành khách, tổ bay, hàng hóa tại Cổng thông tin một cửa quốc gia (thông qua chức năng rút gọn).

- Tạm thời khi Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải chưa thực hiện kết nối hệ thống quản lý chuyên ngành tới Cổng thông tin một cửa quốc gia, các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải sẽ thực hiện việc tiếp nhận, khai thác thông tin liên quan đến tàu bay, hành khách, tổ bay, hàng hóa tại Cổng thông tin một cửa quốc gia (thông qua chức năng rút gọn).

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/11/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software