Pháp điển Net - Quyết định số 1905/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý khu kinh tế và các khu Công nghiệp tỉnh Thái Bình
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 1905/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

QUYếT ĐịNH

Về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2017 và Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Công văn số 5440/BNV-TCBC ngày 11 tháng 10 năm 2017,

QUYếT ĐịNH

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

4. ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý theo thẩm quyền.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                             THủ TƯớNG

                                                                                       Nguyễn Xuân Phúc

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/11/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software